Construcții


In acesta sectiune gasiti urmatoarele informatii:

1. ACTE SI AVIZE:

Proiectul casei

Studiul de fezabilitate

Certificat de urbanism

Autorizatia de constructie

Intocmirea Documentatiei pentru Detaliile de Executie (DDE)

Alte acte necesare referitoare la executia casei

Bransamentele la retele

Autorizarea executarii bransamentelor la retelele edilitare

2. CE CONSTRUIM NOI / ETAPE CONSTRUCTIE:

Pregatire teren; Studiu geotehnic; Studiu de insorire;

Fundatii / Hidroizolatii

Structuri de rezistenta / Zidarie / Drenuri

Invelitoare / acoperis

Finisaje si termoizolariFinisare de detaliu

ARTICOLE CONSTRUCTII

Acte si avize

PROIECTUL CASEI – probleme specifice terenului si vecinatatilor dvs, racordarea la utilitati, etc. Apoi, ajunsa pe masa proiectantului acesta o va finaliza intr-un proiect.


STUDIUL DE FEZABILITATE – Acest studiu cuprinde schita la scara cu o descriere a suprafetelor si cu estimarea costurilor.


CERTIFICATUL DE URBANISM – este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului conditiile in care se poate construi pe un anumit amplasament si care sunt avizele si acordurile pe care trebuie sa le obtina in vederea emiterii autorizatiei de construire. Certificatul de Urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
Orice persoana care are intentia de a construi, oriunde pe teritoriul Romaniei, are dreptul sa primeasca un Certificat de Urbanism. Pentru obtinerea acestui document trebuie depuse la autoritatea emitenta (Consiliu Local sau Primarie,prin Biroul de Urbanism) urmatoarele acte:

 • cerere tip, pusa la dispozitie de catre autoritatea emitenta;
 • titlul de proprietate asupra imobilului;
 • un plan de situatie pe suport topografic, vizat de Oficiul de Cadastru, pe o scara de la 1:5000 pana la 1:500;
 • dovada platii taxei de emitere a Certificatului de urbanism (taxa se stabileste in functie de suprafata terenului).

Autoritatea careia ii este adresata cererea are obligatia sa emita acest act in termen de 30 zile de la depunerea cererii.

DATE PRIVIND TERENUL:
Certificatul de Urbanism ofera datele privind regimul juridic, tehnic si economic al terenului sau constructiei:
-regimul juridic se refera la tipul de proprietate al terenului pe care se doreste a fi ridicata constructia (privata/privata a statului/publica);
-regimul tehnic releva conditiile in care se poate realiza o eventuala constructie: inaltimea maxima, distantele obligatorii fata de proprietatile vecine si fata de axul strazii, procentul maxim de ocupare a terenului (POT – raportul dintre suprafata constructiei la sol si suprafata terenului pe care se construieste), coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT – raportul dintre suma suprafetelor nivelurilor si suprafata terenului).
-regimul economic informeaza in ce masura terenul se incadreaza in activitatea economica a zonei.
Certificatul de Urbanism cuprinde o rubrica in care este precizat scopul pentru care a fost eliberat.

AVIZE NECESARE
Prin Certificatul de Urbanism emitentul stabileste avizele si acordurile legale necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
Acestea se impart in doua categorii: unele obtinute pe plan local prin grija emitentului autorizatiei si care se obtin prin „Acordul Unic” si altele obtinute de catre solicitant.
„Acordul Unic” este actul de aviz conform emis de Comisia de acorduri unice din cadrul Consiliului Local sau Primariei, care insumeaza avizele si acordurile favorabile exprimate prin fisele tehnice completate de proiectant pentru: utilitati urbane (alimentare cu apa, energie electrica, termica, gaze naturale, telefonie, salubritate si transport urban), prevenirea si stingerea incendiilor, aparare civila, protectia mediului si sanatate publica.

TERMEN DE VALABILITATE
Certificatul de Urbanism (C.U.) are un termen de valabilitate care este stabilit de autoritatea emitenta si este, de regula, de 12 luni.
In acest interval se va intocmi documentatia necesara obtinerii avizelor si a celei pentru obtinerea autorizatiei de construire.
Cu minimum 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate se poate solicita prelungirea certificatului cu maximum 12 luni.
Certificatul de Urbanism trebuie contrasemnat de arhitectul-sef al localitatii, de secretarul primariei si de catre primar.

AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE – se emite de Biroul de Urbanism din cadrul primăriei pe raza căreia se află terenul pe care se va ridica construcţia. Actul avizează proiectul propus şi certifică dreptul de începere a lucrărilor.

Autorizaţia este obligatorie pentru lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora. Autorizaţia se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului cu documentele obligatorii la Compartimentul pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei de care aparţine terenul. Actele ce trebuie ataşate la dosar:

 1. Cerere tip de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare
 2. Certificatul de Urbanism (în copie)
 3. Copie legalizată după actul de proprietate (titlul asupra terenului şi/sau construcţiilor)
 4. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii sau de desfiinţare, după caz, întocmit de arhitect (pentru partea de arhitectură) şi de ingineri constructori şi de instalaţii (pentru părţile de inginerie în domeniile specifice)
 5. Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism, însemnând avize pentru: racordare la reţelele de utilităţi; influenţele lor asupra reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, precum şi protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei; satisfacerea exigenţelor specifice zonelor speciale sau protejate
 6. Dovada achitării taxei legale pentru emiterea autorizaţiei

Taxa de autorizare se calculează în funcţie de fiecare proiect, aceasta fiind egală cu 0,5% din devizul estimat. Autorizaţia, ca şi Certificatul de Urbanism, trebuie semnate de primar, arhitectul şef şi secretarul primăriei.

După obţinerea autorizaţiei, se poate începe execuţia construcţiei cu o firmă specializată sau în regie proprie. Dar sunt câteva obligaţii legale care trebuie respectate – să fie anunţată primăria şi Inspectoratul de Stat în Construcţii cu minimum cinci zile înainte de începerea lucrărilor, să fie angajat un diriginte de şantier să întocmească Cartea Tehnică a construcţiei, iar la final, recepţia să se facă în prezenţa unui reprezentant al primăriei.

Bransamentele la retele – Trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate (sunt alese prin licitatie) de regiile/societatile responsabile. Firma pe care o alegeti intocmeste o documentatie si un deviz pentru intreaga. lucrare (care cuprinde proiectarea, obtinerea autorizatiilor speciale si executia). Regia v-o prezinta dvs., impreuna cu factura aferenta costurilor totale. Aceasta factura trebuie platita integral in avans.

Reteaua de apa potabila

 1. Normativul SR 8591, care reglementeaza bransarea retelelor subterane, prevede ca reteaua de apa potabila sa fie amplasata la o distanta minima de 1,5 m fata de canalizare si la minim 0,9 m fata de nivelul solului. ( daca traseul de canal s-ar sparge undeva, dejectiile nu trebuie sa ajunga la conductele de apa potabila, iar daca nu s-ar respecta distanta de nivelul solului, iarna ar putea ingheta si sparge conductele de apa potabila .
 2. Racordul la reteaua locala se face printr-un camin. In acest camin va recomandam sa va amplasati si contorul de apa (avizat de Regia apei), pentru a fi accesat mai usor de persoanele care le citesc si marcheaza consumurile.

Reteaua de gaz

 1. Racordul la reteaua locala de gaz se face printr-un camin de gaze cu regulator. Similar cu contorul de apa, va recomandam sa amplasati ansamblul reiser – contor de gaz la limita de proprietate sau chiar pe peretele casei, pentru a fi accesat mai usor de lucratorii regiei gazului care vin sa inregistreze consumurile.
 2. De asemenea, pentru estetica lucrarii, executati circuitul exterior casei prin pamint, chiar daca in dreptul tevilor nu aveti voie sa plantati nimic.

Reteua de canalizare

 1. Fluxul in canal se face liber, asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal.
 2. Adancimea minima de amplasare a conductei de canalizare fata de nivelul solului este de 0,9 m pentru a preintampina inghetuI si avarierea pe timpul iernii.
 3. Adancimea de ingropare trebuie corelata cu proiectul casei daca intentionati sa aveti la subsol un grup sanitar sau o scurgere pentru garaj.

Reteaua de energie electrica

 1. Veti avea nevoie de sursa de energie electrica de joasa tensiune, adica 220 V sau 380 V (in functie de consumurile prevazute).
 2. Daca in apropiere este amplasat doar un cablu sau fire aeriene cu energie electrica medie tensiune, veti fi nevoit sa achizitionati un transformator electric. Statiile trafo nu sunt tocmai ieftine!
 3. Foarte important! Intre proiectul de executie al casei si lucrarile executate pentru racordarea la utilitati, trebuie sa existe o concordanta. In caz contrar veti ajunge in situatia neplacuta de a finanta ,,spargerea” drumului proaspat asfaltat pentru amplasarea retelei/racordului la conductele de apa si gaz.

Autorizarea executarii bransamentelor la retelele edilitare

Pe baza avizelor obtinute pentru autorizatia de constructie va puteti face o imagine asupra complexitatii lucrarilor de racordare la .relele utilitare. Puteti alege sa executati totul cu o singura firma, care sa predea ,,la cheie” totul.

Indiferent de bransament, dosarul confine urmatoarele: lista persoanelor autorizate care participa la lucrare; proiectul de executie bransament (in functie de zona); taxa de proiectare; taxa de aprobare; taxa de autorizatie de constructie pe retea; costul bransamentului (in functie de zona). Firma autorizata in executarea bransamentelor se ocupa si de obtinerea avizelor speciale. Taxele aferente obtinerii lor fac parte din devizul total pe lucrare pe care trebuie sa-l achitati.

CE CONSTRUIM NOI – Pregatire teren; Studiu geotehnic, Studiu insorire;

STUDIU GEOTEHNIC / STUDIU INSORIRE

Studiul geotehnic reprezintă prima etapă din procesul de construcţie sau de consolidare al unui obiectiv. In acesta sunt cuprinse informatii despre consistenta si structura solului, nivelul panzei de apa freatica si recomandări pentru proiectul tehnic.

Probele culese din sol, in urma forajelor, sunt duse la laborator pentru a fi analizate. Pe baza acestor rezultate si a observatiilor din teren, este conceput referatul geotehnic, care alaturi de fisele de sondaj reprezinta documentaţia ce este predată clientului.

Un studiu geotehnic necesar pentru constructia unui imobil cu destinatie rezidentiala presupune:

– executarea unuia sau mai multe foraje pe terenul pe care va fi amplasata constructia
– prelevarea probelor de pamant si de apa (daca este cazul)
– analiza in laborator a probelor de pamant si apa
– intocmirea referatului geotehnic si verificarea documentatiei de catre un expert autorizat MLPAT „Af”.

Studiul de insorire analizeaza modul in care umbra unei cladiri afecteaza iluminatul natural al cladirilor invecinate. Legea prevede ca fiecare camera trebuie sa fie luminata direct timp de minim 1,5 ore pe zi. Un studiu de insorire bine realizat va furniza solutii optime pentru ambele parti – beneficiarul noilor constructii, beneficiarii constructiilor existente.

Ordinul 536/1997 al Ministerului Sanatatii: Art. 2. – Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit.

CE CONSTRUIM NOI – FUNDARE, HIDROIZOLARE

Orice construcţie, indiferent de tip, trebuie să asigure transmiterea în condiţii desiguranţă a încărcărilor de orice natură (permanente, utile, climatice etc.) terenului, prinintermediul fundaţiilor, fără tasări sau alte deplasări/deformaţii care ar putea pune în pericolstabilitatea clădirii, sau ar genera avarii ale acesteia, sau ale unei părţi ori ale unor elementede construcţie. Fundaţiile trebuie de asemenea să fie coborâte sub nivelul de îngheţ (mai ales în terenurile calcaroase), respectiv sub nivelul straturilor tasabile şi trebuie să fie rezistente laacţiunea distructivă a sulfaţilor sau a altor substanţe agresive din sol

Pasii pentru construirea fundatiei unei case ar fi:

– sapatura santurilor la adancimea de fundare
– turnarea betonului in santuri
– ridicarea cofrajului pentru elevatie
– armarea elevatiei si aranjarea stalpilor
– turnarea betonului in cofraj
– decofrarea fundatiei/elevatiei
– incarcarea “camerelor” cu pamant, refuz de ciur, balastru, pietris etc, folie izolanta
– turnare beton “placa”

Materiale folosite la executarea fundatiilor

a) Zidărie din piatră naturală (de regulă cu mortar pe bază de var) sau din cărămidă, atunci când este vorba despre clădiri cum sunt cele de locuit, unifamiliale sau construite înzonele de munte .Acest sistem de fundare nu corespunde terenurilor umede (acolo unde nivelul apelorsubterane ajunge deasupra cotei tălpii fundaţiei) sau în cazul în care sunt posibile tasări aleterenului.La clădirile cu subsol parţial sau general, pereţii de subsol din zidărie de piatră saucărămidă se continuă până la nivelul necesar pentru a îndeplini şi rolul de fundaţie.

b) Beton simplu (aşa-numitele fundaţii rigide ) sau din beton armat (fundaţii elastice); în funcţie de valoarea încărcărilor transmise terenului şi de capacitatea portantă aterenului de fundare .Atunci când terenul de fundaţie are capacitatea portantă scăzută sau încărcăriletransmise de construcţie au valori mari, sunt adecvate fundaţiile de tip “ radier” cu transmiterea directă sau indirectă a încărcărilor la terenul de fundaţie, în funcţie de adâncimeala care se află stratul cu capacitatea portantă corespunzătoare.

c) Dacă această adâncime este peste 3-4 m, se prevăd fundaţii pe piloţi, având la partea lor superioară o dală rigidă (care se comportă ca un radier), ca element intermediar cu rolul de a asigura legătura între capetele superioare ale piloţilor şi o distribuţie cât mai uniformă a încărcării transmise în acest mod (indirect) terenului de fundare

HIDROIZOLATII – lucrari esentiale pentru orice constructie

Rolul hidroizolaţiilor este de a proteja construcţia împotriva acţiunii apelor de orice fel (lichid, vapori), ca şi împotriva infiltrării acestora (din exterior spre interior sau din interior spre exterior), apa fiind un important agent agresiv, cu efecte negative majore asupra părţilor sau elementelor de construcţie care vin în contact cu ea:
-Coroziunea armăturilor şi a pieselor metalice înglobate în beton, ducând la reducerea până la pierderea caracteristicilor mecanice ale elementului atacat
-Degradări datorită ciclurilor de îngheţ-dezgheţ
-Modificări ale caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor
-Reducerea capacităţii de izolare termică
-Igrasie
-Mucegai

CE CONSTRUIM NOI – STRUCTURI, ZIDARIE, DRENAJE

Pentru multi dintre cei care isi construiesc o casa, criteriul rezistentei constructiei la seisme trebuie sa fie un factor determinant in alegerea tipului de structura de rezistenta si a materialelor folosite.

Solutia pentru sistemul structural se alege prin proiectare si trebuie sa raspunda intregii game de exigente impuse cladirii respective.
Principalele parti componente ale structurii de rezistenta a unei cladiri sunt urmatoarele:
Infrastructura, care asigura legatura constructiei cu terenul si care este alcatuita din fundatii, stalpi si pereti portanti, planseul peste subsol;
Suprastructura, care este realizata deasupra terenului natural si este alcatuita din elemente de rezistenta verticale (stalpi, pereti portanti), orizontale (plansee) sau inclinate (scari, rampe).
Solutia pentru sistemul structural se alege prin proiectare si trebuie sa raspunda intregii game de exigente impuse cladirii respective.

Structura de rezistenta cu schelet in cadre – constau, in principiu, intr-un sistem spatial compus din bare verticale (stalpi) si orizontale (grinzi sau rigle) imbinate rigid la noduri. Cadrele sunt dispuse dupa doua directii ortogonale, care corespund axelor principale ale cladirii, iar reteaua de distributie a stalpilor este regulata, fiind conditionata de exigentele functionale ale cladirii, de conditiile de rezistenta, stabilitate si rigiditate a structurii, de modul de alcatuire a planseelor, precum si de tehnologia de executie. Cadrele pot fi executate din : beton armat monolit , beton prefabricat , metal. Peretii au rol de compartimentare , de inchidere , de izolare fonica , termica . Planseele sprijina pe grinzi .Organizarea spatiului poate fi diferita de la un nivel la altul.

Structurile in cadre sunt structuri concepute special pentru a prelua si a transmite integral toate incarcarile verticale si orizontale care actioneaza asupra constructiei. Acest sistem structural prezinta avantajul unei foarte mari flexibilitati privind compartimentarea spatiilor pe niveluri, insa consumul de otel-beton este mai mare, iar realizarea elementelor de inchidere si compartimentare nestructurale pune probleme in ceea ce priveste legatura acestora cu elementele structurale.
Structurile in cadre constau, in principiu, intr-un sistem spatial compus din bare verticale (stalpi) si orizontale (grinzi sau rigle) imbinate rigid la noduri. Sistemul este dezvoltat, in general, dupa doua directii ortogonale, care corespund axelor principale ale cladirii, iar reteaua de distributie a stalpilor este regulata, fiind conditionata de exigentele functionale ale cladirii, de conditiile de rezistenta, stabilitate si rigiditate a structurii, de modul de alcatuire a planseelor, precum si de tehnologia de executie.
Grinzile cadrelor constituie reazeme pentru elementele planseelor, a caror solutie se stabileste in functie de tehnologia de executie, gradul de protectie antiseismica al amplasamentului, exigentele de rezistenta si rigiditate, distributia retelelor de instalatii etc. Structurile cu cadre de beton armat corect conformate in ansamblu si in detaliu au o comportare foarte buna la actiunea seismica si sunt utilizate la cladiri cu pana la 15 niveluri. Pentru inaltimi mai mari ale cladirilor, rigiditatea necesara la incarcari orizontale se obtine mai greu, fiind necesara ingrosarea stalpilor, fapt ce conduce la solutii neeconomicoase.

Structura de rezistenta mixta – Pot fi adoptate solutii diferite pe niveluri , functie de destinatia constructiei _ exemplu parterul pe cadre iar etajele cu pereti portanti. Structura de rezistenta se compune din cadre si diafragme din beton armat.Nucleul central poate fi format din diafragme dispuse in jurul scarilor , lifturilor si cadre .

Cadre si diafragme din beton armat  Sistemele structurale alcatuite din cadre si diafragme, denumite si „structuri de tip dual“, sunt realizate prin asocierea celor doua sisteme structurale de mai sus, astfel incat se valorifica avantajele oferite de fiecare sistem in parte, obtinandu-se o comportare cat mai buna la actiunile seismice.
Aspectul functional cu privire la flexibilitatea organizarii spatiului este asigurat de structura din cadre, capacitatea de rezistenta si de deformare la seism fiind asigurata de diafragme.
Ambele sisteme structurale sunt capabile sa disipeze o cantitate considerabila de energie indusa de cutremur, prin formarea de articulatii plastice in zone ale componentelor structurale, ele urmand a fi detaliate, in consecinta, pentru a li se conferi ductilitatea necesara.
in functie de modul de dispunere a diafragmelor in planul cladirii, sistemele structurale de tip dual au mai multe tipuri de alcatuire specifice:
• Structuri cu diafragme izolate, amplasate pe exteriorul (la frontoane) si in interiorul cladirii (la casa scarii si intre apartamente);
• Structuri avand toate diafragmele grupate sub forma unui nucleu central, cuprinzand, de regula, spatiile aferente circulatiei pe verticala, unele dotari tehnico-sanitare etc.;
• Structuri cu nuclee rigide, amplasate simetric la capetele cladirilor de tip bara;
• Structuri cu diafragme pline, dezvoltate pe lungimea unei singure deschideri sau travei (spatiul cuprins intre doua grinzi), amplasate dispersat in planul cladirii in corelare cu partiul de arhitectura.

Pereti portanti din zidarie – Structurile cu pereti portanti din zidarie se utilizeaza la cladiri de locuit cu maximum cinci niveluri. Aceasta limitare este impusa de conditia obtinerii unor grosimi ale peretilor in conditii economice, tinand seama de proprietatile fizico-mecanice ale materialelor folosite la zidarii, precum si de zonele de seismicitate ale tarii noastre. Grosimea minima a peretilor de zidarie rezulta din conditiile de rezistenta si stabilitate, dar si din satisfacerea nevoilor de izolare termica si fonica.
Structurile din zidarie portanta sunt concepute ca sisteme tridimensionale, alcatuite din pereti portanti si pereti de rigidizare (sau contravantuire), dispusi pe cat este posibil simetric, dupa cele doua directii principale (transversala si longitudinala), realizandu-se astfel o structura casetata, foarte stabila. Peretii de rezistenta si contravantuire se dispun in plan, tinand seama atat de cerintele functionale, cat si de asigurarea rezistentei si stabilitatii peretilor si planseelor, in conditii tehnico-economice cat mai avantajoase.
Pentru o comportare corespunzatoare la actiunea seismica, se recomanda adoptarea in plan a unor forme cat mai apropiate de dreptunghi.
Pentru forme neregulate in plan (forme de L, T sau U) sau in cazul unor cladiri cu inaltimi si rigiditati diferite, acestea se separa, prin rosturi seismice, in tronsoane de forme dreptunghiulare.
inaltimea si numarul maxim de niveluri pentru toate tipurile de structuri se stabilesc in functie de gradul seismic al amplasamentului.

Pereti portanti din beton armat turnat monolit – Acest tip de structura are in prezent o larga utilizare in regiunile cu o seismicitate ridicata, fiind folosit in general pentru cladirile cu un numar mare de etaje. Principalul avantaj al acestor structuri de rezistenta este faptul ca ele prezinta o capacitate foarte mare de prelucrare a incarcarilor gravitationale si orizontale (vant, cutremur).
Aceasta structura este alcatuita dintr-un ansamblu de diafragme verticale (pereti portanti din beton armat turnat monolit), care, impreuna cu diafragmele orizontale (planseele), formeaza un sistem spatial rigid.
Planseele se realizeaza din beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate de beton armat, alegerea lor fiind influentata si de procedeul tehnologic aplicat pentru executarea diafragmelor. Utilizarea structurilor cu diafragme de beton armat turnat monolit este avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, in cazul cladirilor cu multe niveluri, la care cerintele functionale permit o distributie identica a peretilor portanti la toate etajele si o dispunere ordonata a acestora in plan. Acestea se folosesc, in general, pentru locuinte colective, camine, hoteluri, spitale si sanatorii, cladiri administrative etc.

Drenuri – Drenajele sunt lucrări care au ca scop captarea şi evacuarea apelor de suprafaţă şi subterane în exces, pentru asigurarea unui nivel maxim admis pe un teritoriu. După modul în care se manifestă excesul de umiditate, în partea superioară a terenului sau în adâncime, drenajul se clasifică astfel:

– Drenajul orizontal se execută pe suprafeţe întinse, urmărind eliminarea excesului de umiditate de la partea superioară a terenului. Acesta se realizează printr-o reţea de drenuri absorbante ce se descarcă în colectoare deschise sau închise.

– Drenajul vertical interceptează, coboară şi menţine nivelul apelor freatice la adâncimea impusă de proiect.

CE CONSTRUIM NOI – INVELITOARE / ACOPERIS

Acoperisul este elementul constructiv care inchide constructia la partea superioara pentru a o proteja impotriva intemperiilor. Un acoperis este format din urmatoarele elemente: structura de rezistenta a acoperisului (sarpanta), invelitoare si elemente auxiliare, izolatie. Elemente auxiliare ale unui acoperis au rolul de iluminare, etansare, colectare si indepartare a apelor pluviale.

Structura de rezistenta asigura rezistenta si stabilitatea acoperisului,putând fi realizata sub forma de sarpanta, de placi plane, de elemente cusimpla sau dubla curbura, functie de destinatia si dimensiunile în plan alecladirii. Rezulta ca acoperisurile pot avea forme variate, conditionate deplanul constructiei, de performantele elementelor de rezistenta utilizate.

Învelitorile se realizeaza din materiale cu un anumit grad de impermeabilitate iar adoptarea lor se face functie de panta acoperisului,în conditiile evitarii riscului de infiltratii. În raport cu panta, acoperisurile pot fi:

– înclinate, cu panta peste 10% când pot fi cu sau fara pod;

– plate, cu panta între 2% si 10% din care fac parte si acoperisurileterasa.

Pantele de scurgere sunt conditionate de cerinte arhitecturale, decantitatea de precipitatii si de considerente economice. Astfel, în zone cu precipitatii abundente, pantele acoperisurilor vor fi mai accentuate învederea îndepartarii rapide a apei. La pante mici sunt necesare învelitori continue, etanse, în timp ce la pante mari se pot folosi si învelitoridiscontinue, formate din elemente independente cu rosturi neetanse.

Elementele accesorii ale acoperisului – au rolul de colectare siîndepartare a apelor, concretizându-se sub forma de dolii, guri descurgere, jgheaburi, burlane etc. Particularitatile fiecarui tip de învelitoareîmpreuna cu elementele accesorii aferente, precum si detaliileconstructive caracteristice sunt prezentate în paragraful „Învelitori”.Deoarece de cele mai multe ori acoperisul separa medii cu parametriclimatici foarte diferiti, acesta trebuie sa îndeplineasca si o serie de exigente higrotermice. Astfel, pentru a asigura conditiile de confort pe timp de vara si de iarna, în limitele unui consum minim de energie, acoperisurile sunt izolatetermic.

CE CONSTRUIM NOI – TERMOIZOLARE

Conceptul de termosistem reprezinta solutia pentru izolarea termica a constructiilor la exterior. Acesta se aplica pe suprafata exterioara a peretilor realizati din beton sau zidarie. Un termosistem este format din numeroase straturi: strat suport, strat mortar, strat de protectie, strat grund, strat de tencuiala. Componentele principale ale unui termosistem sunt mortar adeziv, placi din polistiren expandat ignifugat, plasa de armare din fibre de sticla, grund, tencuiala decorativa de acoperire, aplicarea elementelor decorative din lemn.

Proprietăți

Compare listings

Comparaţie